നാടൻ ഊണ് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരും p

Technopark
2 weeks ago

നാടൻ ഊണ് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരും.  ചോറ്, ചിക്കൻ കറി, കാച്ചിയ മോര്, തോരൻ, അവിയൽ, അച്ചാർ, ചമ്മന്തി etc.

Karyavattom, kazhakkoottam, menamkulam, kinfra area

Order time morng 7.30 to 11.30 

Delivery time 11.30 to 2.30

Rs=90

Free home delivery 

9605595491


When you call, don't forget to mention that you found this ad on TPBAZAAR.COM

₹90.00




akshara

Call 9605595491

Advertisement:



To advertise your business here, send a mail to [email protected]



Electrician plumber and pest control serviced in trivandrum