നാടൻ ഊണ് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരും

Technopark
2 months ago

നാടൻ ഊണ് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരും. 

 

ചോറ്, മീൻ കറി, മീൻ വറുത്തത്, കാച്ചിയ മോര്, തോരൻ, അവിയൽ, അച്ചാർ 

 

Rs 65 

 

9605595491

 

7356158391


When you call, don't forget to mention that you found this ad on TPBAZAAR.COM

₹65.00
Arsha s

Call 9605595491

Advertisement:To advertise your business here, send a mail to [email protected]

Pothys

Electrician plumber and pest control serviced in trivandrum